WPS International - Generelle salgs- og leveringsbetingelser


WPSnet International:

1. Almindelig del
Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende pr. 12.12.2003 i forbindelse med levering af WPS web-løsninger. Vore salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og WPSnet International i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale mellem parterne.

2. Tilbud og aftale
Tilbud er bindende for WPSnet International i én måned fra tilbudets dato at regne.

3. Pris
Ud over den tilbudte eller aftalte pris, er WPSnet International berettiget til at kræve betaling for arbejde, der påløber, som følge af, at det grundmateriale, som bestilleren har givet WPSnet International viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt, eller der foretages rettelser i det leverede materiale, efter at arbejdet var påbegyndt. WPSnet International er endvidere berettiget til at fakturere timeforbrug udover det aftalte, såfremt kunden foretager ændringer eller tilføjelser til opgaven, der er uden for tilbud og/eller kravspecifikation.

4. Levering
Levering finder som udgangspunkt sted på den med bestilleren aftalte tid. Såfremt materiale modtages senere end aftalt, eller materiale er ufuldstændigt, udskydes levering automatisk – med mindre andet er aftalt. Forsinkes eller forhindres levering på grund af force majeure, jfr. Købeloven eller bestillerens handling eller undladelse, har WPSnet International ret til en tilsvarende forlængelse af leveringstiden eller til at ophæve aftalen. Skulle en begivenhed som ovennævnte bevirke, at opfyldelsen af WPSnet Internationals leveringsforpligtelser fordyre projektet for WPSnet International, er WPSnet International dog forpligtet til at gennemføre disse, såfremt bestilleren erklærer at ville skadesløsholde WPSnet International ved betaling af den af WPSnet Internationals beregnede merpris.

5. Betaling
Ved bestilling af en WPS-løsning betales 50% af opgaven før opgaven sættes i gang. De sidste 50% betales senest 8 dage efter levering af løsning på URL til indlægning af indhold. Er bestillerens forhold årsag til, at betaling ikke kan finde sted som anført, skal der foreligge en skriftlig, individuel aftale mellem WPSnet International og bestiller. Hvis bestiller ikke overholder en fakturas betalingsfrist kan WPSnet International tilbageholde yderligere leverancer, indtil betaling har fundet sted. Ved overskridelse af betalingsfristen skal bestiller betale 2% af fakturabeløbet i rente pr. påbegyndt måned indtil beløbet er WPSnet International i hænde. Hvis det bliver nødvendigt at fremsende rykkere, vil disse blive pålagt rykkergebyrer i henhold til renteloven. WPSnet International forbeholder sig ejendomsretten til de solgte varer, indtil købesummen med tillæg af eventuelle renter er betalt. Hvis bestiller ikke betaler 14 dage efter afsendelse af 1. rykker kan WPSnet International vælge at lukke for sitet. Straks efter modtagelsen af det skyldige beløb kan WPSnet International vælge at åbne sitet igen.

6. WPS Ejendomsret, ophavsret m.v.
WPSnet International’s skitser, layout, funktionsprogrammering, databaseprogrammering, tekstforslag o.l., uanset med hvilken fremgangsmåde eller teknik disse er fremstillet, og uanset på hvilken måde de opbevares, tilhører WPSnet International, og kan på ingen måde, uden WPSnet International’s skriftlige godkendelse, videresælges, anvendes i en anden web-løsning eller overlades til tredjemand.
Kundens logo, egne skitser, egne artikler, egne billeder, egne dokumenter, og alt andet leveret indhold af kunden selv, tilhører kunden. Hvad angår kildekoden, tilhører denne software til enhver tid WPSnet International, hvad enten der er tale om standardprogrammel eller specialudviklet programmel eller software.

7. Forsinkelse
Indtræder der væsentlige forsinkelser, er bestilleren berettiget til at hæve aftalen, såfremt parterne skriftligt har aftalt, at bestilleren har betinget sig opfyldelse nøjagtig til en bestemt tid. Undtaget herfra er situationer, hvor levering forsinkes eller forhindres på grund af force majeure eller bestillerens handling eller udeladelse.

8. Mangler
WPSnet International har intet ansvar for fejl, som bestilleren ikke skriftligt har rettet i korrektur eller lignende. Mindre afvigelser fra godkendte prøver eller aftalte specifikationer berettiger ikke bestiller til prisafslag, til at nægte at modtage det bestilte, eller til at kræve erstatning.

9. Rettelsesfrist
Bestilleren har ansvaret for efter godkendelse af opgaven og den umiddelbare lancering herefter på internettet, at påpege evt. fejl/korrektur tilretninger indenfor 3 arbejdsdage fra lancering. Disse tilretninger skal være af et rimeligt begrænset omfang set i forhold til opgavens størrelse. Efter udløbet af de 3 dage afregnes på timebasis for yderligere tilretninger, der ikke skyldes forhold hos WPSnet International.

10. Ansvar
I tilfælde af forsinkelse af og i tilfælde af mangler ved det leverede har WPSnet International intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes fejl i eller beskadigelse af udviklet programmel/software, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen, i tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art og i øvrigt i enhver omstændighed, som WPSnet International ikke er herre over.
I tilfælde af forsinkelse eller mangler ved det leverede hæfter WPSnet International ikke for bestillerens evt. driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab som følge af bestillerens retsforhold overfor tredjemand. WPSnet International har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegninger, lyd, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrige vareudstyr, derunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder.
WPSnet International har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer o.l., som ikke er WPSnet Internationals, men som er overladt af bestilleren med henblik på løsning af en aftalt opgave, eller med henblik på opbevaring, herunder opbevaring af arbejder, WPSnet International har udført.

11. Underleverandører
WPSnet International er berettiget til helt eller delvist, at lade arbejde udføre hos underleverandører.

12. Opsigelse
Opsigelsesvarsel er løbende kvartal plus 3 måneder. 

13. Copyright
WPSnet International påtager sig intet ansvar for indhentning af tilladelser til anvendelse af, og ændring i leveret materiale.

14. Købeloven
Dansk lovgivning herunder købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller i nærværende salgs- og leveringsbetingelser.